HAKARET - TEHDİT İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………………..BÖLGE ADLIYE MAHKEMESİ’ne
GÖNDERİLMEK ÜZERE
……………... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ne

DOSYA NO : 2021/…... Esas
KARAR NO: 2021/…...Karar
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN
KATILAN-SANIK : …………………….
(adres……….)
İSTİNAF KONUSU
KARAR : ………... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ………... Esas
………………... K. sayılı kararına karşı İstinaf kanun yolu başvuru beyanlarımız havidir.

TEBLİĞ TARİHİ :10.02.2021

TALEP :
YASAYA VE USULE AYKIRI Yerel mahkemeni̇n KARARININ BOZULARAK kurulan Mahkumiyet hükmünün kaldırılması beraatime karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esası yazılı karar yasaya usule ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına aykırıdır. Şöyleki.


USULE İLİŞKİN İTİRAZLAR


Olayın işlenişi ve vukusu karşılıklı bir tartışmanın eseridir. Mahkeme EKSİK İNCELEME SONUCU HATALI BİR KARARA varmıştır. yargılama basit yargılama usulu ile yapılmalıydı.


Ben karşı yanın ağır tahriki ve savunma kastı ile söylemiş olduğum bir maksat ve gerçeği yansıtmayan sadece karşılık verme amacı taşıyan sözlerim savcı mütalaasında “katılan sanık Ali FAik Şahin'in eylemine uyan sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit suçundan TCK nun 106/1,2 cümle,29/1, 53/1 ,58/6 maddeleri, TCK'nın 125/1-2,29/1,53/1,58/6 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunu” şeklindeki talebi eylemim ile ilgili ceza yasasının sevk maddesi açısından çelişki barındırmaktadır. karşı yanın ağır tahriki ve ısrarlı hasmane tavırları sonucu tamamen kendimi savunma refleksi ile yapmış olduğum bu fiil bir sonuç doğurmaya müsait olmadığı gibi CEZASIZLIK SEBEBİ DE SAYMIŞTIR. Haksız tahrik TCK da, cezada indirim yapılmasını öngören bir düzenlemedir. Ancak bu genel düzenlemenin yanında hakaret suçu yönünden özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre TCK m.129/1 uyarınca hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, faile verilecek ceza 1/3’üne kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu hükmün uygulandığı hallerde, genel haksız tahrik hükmü uygulanamaz. Yine bu hükmün uygulanabilmesi için; mağdurun haksız bir eyleminin bulunması, sanığın eyleminin hakaret olması ve hakaretin haksız eylemi yapan kişiye yönelik bulunması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay 9.CD.’nin 2010/12270 e., 2012/3776 k. sayılı kararında belirtildiği üzere “ tehdit ve hakaret suçları açısından, sanığın , oturduğu dairenin elektrik kablolarını kesmesine kızarak katılana hakaret ettiğini savunması karşısında, hakaret suçundan TCK'nın 129/1. maddesinin, … uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinden tartışılmasını gerektiğinin gözetilmemesi “ bozma sebebi yapılmıştır.


Kusurluluğu kaldıran hallerden tehdit TCK’nın 28’inci maddesinde 136 düzenlenmiştir. Kusurluluğun kaldıran hallerden tehditle suçun işlenmesi halinde araç olarak kullanılan kişi eyleminden dolayı kınanamaz. aynı şekilde tahrik ve tehdit altında bulunan ben olduğumdan ötürü yaptığım savunma fiilinden de cezai bir sorumluluğumun olması hakkaniyete uygun değildir.

Verilen kararlarda beraat yerine mahkumiyetime yönelik kurulan hükmün bozulması gerekmektedir.


ESASA İLİŞKİN SAVUNMALARI


HER NEKDAR Mahkeme BENİM HAKKIMDA tehdit” suçunu işlediği sabit olduğundan “5237 Sayılı TCK’nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL sından toplam 360 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI” VE VE HAKARET SUÇUNDAN 5237 Sayılı TCK’nun 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten 1 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA” KARAR VERİLSE DE HÜKME ESAS OLAN DELİLLERİN ELDE EDİLİŞ BİÇİMİ YASAYA AYKIRIDIR. 5271 sayılı CYY`nın “delilleri takdir yetkisi” başlıklı 217. maddesi; “(1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. DEMEKTEDİR YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA BU DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKSİKLİK VARDIR.

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Mahkeme ceza verilmeme durumunu değerlendirmemiş ve benim mevcut sosyal şartlarımı değerlendirmeden sonucunda ortaya çıkacak HAGB BOZULMASI DURUMUNDA Kİ ŞARTLARIN AĞIRLIĞINI HESABA KATMADAN HÜKÜM KURMUŞTUR. BU SEBEPLE VERİLEN HER NE KADAR BİR KAÇ AYLIK CEZA GİBİ GÖRÜNSEDE SONUÇLARI BENİM AÇIMDAN AĞIR OLMUŞTUR. SIRF BU SEBEPLE DAHİ KARARIN HAKKANİYETE UYMADIĞI AŞİKARDIR.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimin kabulü ile kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi takdirde istinaf mahkemesinde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak hakkımda her iki suçtan beraat verilmesini talep ederim. 11.02.2021

KATILAN-SANIK
…………………..

Çerezleri kullanırız
Çerez tercihleri
Aşağıda, bizim ve iş ortaklarımızın çerezleri kullanma ve verileri işleme amaçlarımız hakkında bilgi bulabilirsiniz. İşleme tercihlerinizi gözden geçirebilir ve/veya iş ortaklarımızın web sitelerindeki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Analitik çerezler Tümünü devre dışı bırak
İşlevsel çerezler
Other cookies
İçeriklerimizi ve reklamlarımızı kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve site trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tercihleri değiştir Tümünü kabul et
Cookies