fuhuş suçu ve cezası 

Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 227. Maddesinde düzenlenmiştir.

                                 FUHUŞ SUÇU VE CEZASI

Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 227. Maddesinde düzenlenmiştir.

Fuhuş Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir. (1)

1-) KİMLER FUHŞUN KONUSU OLABİLİR: Her ne kadar fuhşun konusu olarak yalnızca kadınlar olarak algılanabilinecekse de fuhşun konusu erkek ya da kadın olabileceği gibi farklı cinsel yönelimleri olan kişi ya da kişiler olabilir.

2-) FUHUŞ SUÇUNUN İŞLENME ŞEKİLLERİ:

Fuhuş suçunun temel şekli TCK.nın 227/2. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

-Fuhşa Teşvik Suçu: Fuhuş işleme niyeti olmayan kişi ya da kişilerde fuhuş işleme iradesi oluşturma ya da güçlendirilmesidir. Fuhşa sürüklenen kişi ya da kişilerin kazancından kısmen ya da tamamen menfaat temini durumunda teşvik eden kişi bu suçtan cezalandırılacaktır.

-Fuhşu Kolaylaştırma Suçu: Fuhuş yapmak isteyen kişi ya da kişilere gerekli ihtiyaç duyduğu imkanların sağlanması ile oluşur.

-Fuhuş Suçuna Aracılık Yapmak: Fuhuş yapan kişi ya da kişiler ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişi ya da kişilerin buluşmasına, irtibatına aracılık yapmakla oluşur.

-Fuhuş Suçuna Yer Temin Etmek: Fuhuş yapan kişi ya da kişiler ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişi ya da kişilerin bu eylemi gerçekleştirecekleri yerin temini ile oluşur.

FUHUŞ SUÇUNUN OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE CEZALARI:

ÇOCUĞUN FUHŞU SUÇUNUN CEZASI: Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

ÇOCUK: Hukukumuzda 18 yaşını ikmal etmeyen kişiler çocuk sayılır.

Diğer tipik fuhuş suçundan farklı olarak çocuğa karşı fuhuş suçuna hazırlık hareketleri de suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

TCK 227/2 iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 227/3 bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu suç tipinde genellikle fuhuş yapacak kişi ya da kişilerin müstear adlarıyla reklam ve ilgili kişi ya da kişilere ulaşılmasını kolaylaştırmak için sokaklara kısmen de müstehcen görüntülü resimleri içeren ayrıca telefon numaraları bulunan kartvizitlerin dağıtılması ya da yol ya da kaldırımlara atılması eylemi bu suçu oluşturacaktır.

TCK 227/4 Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

TCK 227/5 ceza yarı oranında artırılır.

TCK 227/6 Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.


FUHUŞ YAPAN KİŞİ CEZALANDIRILIR MI: Fuhuş suçunda kullanılan kişi ya da kişiler 5237 sayılı TCK'nın 227. Maddesi uyarınca cezalandırılmamaktadır ancak uygulamada genellikle fuhuş yapan kişi kendisine fuhuş yapan kişi ya da kişileri ayarlar iken birden fazla kişi ile fuhuş yapıyor ise diğer arkadaş ya da arkadaşlarına fuhuş yapan kişiye birilerini ayarlarlaması ya da yer temin etmesi durumunda fuhşa aracalık ya da temin etme suçundan ceza alabilmektedir.

FUHUŞ SUÇU UZLAŞMA KAPSAMINDAMIDIR; Fuhuş suçu uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

FUHUŞ SUÇU ŞİKAYETE TABİ SUÇLARDANMIDIR: Fuhuş suçu TCK.nın 73. Maddesi kapsamında ki şikayete tabi suçlardan değildir.

FUHUŞ SUÇUNDAN VERİLEN CEZA ERTELENEBİLİNİR Mİ: Netice itibariyle verilen ceza TCK.nın 51. Maddesinde öngörülen şartları taşıyor ise ertelenebilinir.

FUHUŞ SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME; Asliye Ceza Mahkemesidir.

FUHUŞ SUÇUNDAN ÇOK CEZA ALINIR MI: Fuhuş suçunda en çok dikkat edilecek husus suçun fuhşa sürüklenen kişi sayısı kadar suçun oluşacağı hususu ile yarıca eskiden Yargıtay uygulamalarında fuhşun teselsülü içinde barındırdığından bahisle fuhuş suçlarında TCK.nın 43. Maddesince artırım yapılmıyordu ancak daha sonra bu suçlara 14. Ceza Dairesinin baktığı dönemde Daire uygulaması değişmiş, Ceza Genel Kuruluna bu husus gitmiş Ceza Genel Kurulu da fuhuş suçlarında da şartları var ise teselsül hükümlerinin uygulanarak cezanın TCK.nın 43. Maddesince artırılabilineceğine karar verilmiştir.

ÖRNEĞİN: 5 Kişinin fuhuşuna aracılık eden bir sanık

TCK.nın 227/2. Maddesince alt sınırdan ceza verilse 2 yıl ve APC ( Mağdur sayısınca 5 kez)

TOPLAMDA: 10 yıl ve APC para cezası mahkemece hükmolunacaktır,

Mevcut örnekte de gözükeceği üzere mağdur sayısı arttıkça mevcut cezanın toplamı da arttığı gözükecektir. Özellikle otel sahiplerinin fuhuş suçunda otelin kullandırılması, ya da örgüt kapsamında fuhuş suçunun işlenmesi durumunda sanıklar toplamda ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

FUHUŞ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 16.01.2020 tarih, 2019/898 Esas, 2020/1559 Karar

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A) Sanık ... hakkında kurulan hükümlerin temyizinde;

Temyiz dilekçesinin süresi içinde verilmediği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ... müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

B) Sanık ... ... ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mağdurlar ... ile ...’e yönelik fuhuş, sanıklar ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...’e yönelik fuhuş, sanık ... hakkında mağdur ...’ya yönelik fuhuş suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;

Sanık ... ... ...’na yükletilen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mağdurlar ... ile ...’e yönelik fuhuş, sanıklar ... ve ...’ye yükletilen mağdurlar ... ve ...’e yönelik fuhuş, sanık ...’e yükletilen mağdur ...’ya yönelik fuhuş eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı mağdurun birden fazla fuhuş yapmasına aracılık yapılması şeklindeki eylemde TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği nazara alındığında, sanıklar hakkında fuhuş suçundan TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı açıklanıp tartışılmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı ve TCK'nın 58/9. maddesi bir ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup, bu konunun Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik uygulamaları karşısında kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek; örgüt mensubu olmaktan mahkum olan sanıklar hakkında anılan madde uygulanmamış ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Anlaşıldığından sanık ... ... ..., ..., ..., ... müdafiilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

C) Sanıklar ..., ..., ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanıklar ... ... ..., ..., ..., ... hakkında mağdur ...’ya yönelik fuhuş, sanık ... hakkında mağdur ... ...’e yönelik fuhuş suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde ise; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a) Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir. Bu bağlamda, sanıklar ..., ... ve ...’nin sübut bulan eylemlerinin, TCK'nın 220/2. maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek sanıklar ..., ..., ...’nin yazılı şekilde TCK’nın 220/1. maddesi uyarınca mahkumiyetlerine karar verilmesi,

b) Dosya içerisindeki 20/07/2012 tarihli başpolis memuru ... tarafından tanzim edilen rapor ile iddianamede mağdur olarak gösterilen ancak kimlik bilgileri tespit edilememiş olan mağdur...’nın, “07/01/1978 doğumlu, ... kızı, ...doğumlu, ...” olabileceği tespit edilmiş ise de, mağdur ...’nın 22/11/2013 tarihinde talimatla alınan iddianamede mağdur olarak belirtilen... isimli kişinin kendisi olmadığına yönelik beyanı karşısında; dosya içerisindeki mevcut deliller de gözetilerek, mağdur Oksana’nın açık kimliği belirlenip, olayla ilgili bilgisi alınıp, mevcut kanıtların mağdur beyanı ile saptanıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik kovuşturma ile sanıklar ... ... ..., ..., ..., ... hakkında ...’ya yönelik fuhuş suçundan mahkumiyet kararları verilmesi,

c) Sanık ...’in hangi eylemle mağdur ... ...’e yönelik fuhuş suçunu işlediği kanıtlara dayalı olarak açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

d) Kabule göre ise;

1) Sanıklar ... ... ..., ...’nun mağdur...’ya yönelik fuhuş suçunu değişik zamanlarda birden fazla kez işlediği anlaşılmasına karşın, haklarında TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanmaması,

2) TCK'nın 58/9. maddesi bir ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup, kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek; örgüt mensubu olmaktan mahkum olan sanıklar ..., ..., ..., ... ... ... hakkında TCK’nın 58/9. maddesinin uygulanmaması,

Kanuna aykırı, sanıklar ... ... ..., ..., ..., ... müdafiilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/01/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.