İNFAZ KANUNUNDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 Sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile infaz kanununda ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmış özellikle hükmü kesinleşen kişilerin cezalarının ne kadarının ceza evinde geçireceği ile ilgili ve denetimli serbestlik sürelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. İnfaz hâkimliği Kanun ile kuruldu. Ceza infaz ne demek sorulacak olursa ilk derece mahkemesince verilen cezanın nasıl uygulanacağıdır. , Ceza infaz Kanunu 2020 yılı değişikliği şuç tarihine göre  2021, 2022, 2023 ve ileriki yıllar için  uygulanacak esaslar yazımız devamındadır. , Yeni infaz yasası neler getiriyor esasları nelerdir bu bir af yasası yada kanunu mudur? 

AÇIK CEZA EVİNE ÇIKMA SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Mevcut Kanun gereğince 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar yönüyle bir çok suç yönüyle lehe hükümler getirilmiştir. 

1- Kasten işlenen suçlardan (Örneğin: kasten yaralama, hakaret, tehdit cinsel taciz) alınan toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olanlar
2- Taksirli suçlardan (Örneğin: trafik kazası sonucu yaralama) ise toplam 5 yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılanlar.
3- Adli para cezası hapis cezasına döndürülenler.
4- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine ( Örneğin: Taahhüdü İhlal suçu nedeniyle 3 aya kadar tazyik hapsi)
Mevcut 4 maddede sayılanlar cezaları açık ceza infaz kurumlarında infaz edilecektir.
a- İkinci kez mükerrir (TCK 58. Madde) olanlar,
b- Koşullu salıverilme kararı geri alınıp cezasının aynen infazına karar verilenler
c- Cinsel Dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar
d- Terör suçları
e- Örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar yönüyle bu lehe değişiklik uygulanmayacaktır.

KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 
Koşullu Salıverilme (Şartla Tahliye) Nedir

Şartlı tahliye, diğer bir deyişle koşullu salıverilme; hapis cezasının bir kısmını cezaevinde “iyi halli” geçiren hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında tutulmak suretiyle şartlı olarak infaz etmesine olanak sağlayan bir infaz hukuku kurumudur (5275 sayılı İnfaz Kanunu m.107). 

7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile süreli hapis cezasının yatarında ana kural olarak 2/3 yerine ½ koşullu salıverilme oranı uygulanacaktır ancak istisna suçları ve istisnanın istisnası suç ve sanık durumları vardır bu hususu aşağıda açıklayacağız. 

Koşullu Salıverilme

İSTİSNA SUÇLAR:

1-Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar ( TCK 102/2,103,102/2-3)
2- Uyuşturucu suçları (TCK 188)
3-Terör suçları (TMK 3713 sayılı Kanunun uygulandığı)
Mevcut suçlar yönüyle ana kural şartla tahliye oranı 3/4 ‘dür


DİĞER İSTİSNA SUÇLAR :

1- Kasten Öldürme Suçları (TCK 81,82,83)
2- Yüzde sabit değişikliğe neden olacak şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK 87/2- d)
3- İşkence suçu (TCK 94,95)
4- Eziyet suçu (TCK 96)
5- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132,133,134,135,136,137 ve 138)
6- Cinsel saldırı (TCK 102/1)
7- Reşit olmayanla cinsel ilişki ( TCK 104/1)
8- Cinsel Taciz ( 105)
9- Devlet sırrına karşı suçlar ( TCK 326-339)
10- Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme veya örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar
Mevcut 10 madde halinde sayılan suçlar yönüyle şartla tahliye oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.


infaz yasası

SANIĞIN YAŞI DURUMU İTİBARİYLE İSTİSNA OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

1- Cinsel bütünlüğe yönelik suçlar ( TCK 102, 103,104 ve 105) 

2- Uyuşturucu suçu (TCK 1881) 

3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulandığı terör suçları 

4- Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme veya örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar 

Mevcut 4 madde halinde sayılan suçlar yönüyle sanığı çocuk ise şartla tahliye oranı 2/3 olarak uygulanacaktır. 

İnfaz hukuku teknik bir alan olup, bu husus ile ilgili de çok detaylı bir şekilde çok çalışma ve kitap maalesef yoktur, konunun daha iyi anlaşılabilinilmesi için aşağıda alt başlıklar altında ve örnekleme yöntemiyle çok karşılaşılan suç tiplemeleri üzerinde anlatımda bulunacağız. 

İNFAZDA KAZANILMIŞ HAK OLMAZ PRENSİBİ: Bu prensip uyarınca müddetnema yanlış hesaplama yöntemiyle bir hükümlü sehven az yatırılmış ise bur da kazanılmış hak olmaz bakiye süre tekrar infaz edilir. 

LEHE İNFAZ KANUNU UYGULAMASI: İnfaz tarihinde yürürlükte bulunan infaz kanunu ile daha önce yürürlüğe girmiş infaz kanunları aynen Ceza Kanununda yapılan lehe yasa prensibi gibi karşılaştırılır hangi infaz kanunu uyarınca hükümlü daha az yatacak ise o infaz kanunu uygulanır.  

İNFAZ YASASI

TERÖR SUÇLARINDA İNFAZ 

Mahkemece sanığa ceza verilirken 3713 sayılı Terörle Mücale Kanunu uygulanmış ise koşullu salıverilme oranı istisnalar hariç ana kural ¾’tür 

İNFAZ YASASI

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR VE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINDA İNFAZ

Mevcut suçlar yönüyle hükümlünün suç tarihine göre iki ayrı koşullu salıverilme oranı uygulanmaktadır.
1- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden önce ise şartla tahliye oranı 2/3’tür
2- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden sonra ise; Uyuşturucu imal veya ticareti suçu yönüyle şartla tahliye oranı ¾ olarak uygulanacaktır ancak cinsel suçlar yönüyle 18 yaşını ikmal etmiş hükümlüler yönüyle farklılık arzedecektir şöyle ki;
a-) TCK 102/2,103,104/2-3. Madde de düzenlenen suçlar yönüyle ¾
b-) TCK 102/1,104/1 ve 105. Madde düzenlenen suçlar yönüyle ise 2/3 olacaktır. 

ÇOCUKLAR YÖNÜYLE CEZANIN İNFAZI 

30.03.2020 tarihinden önce çocuk sanık suç işlemiş ise (istisna suçlar hariç) ½ şartla tahliye oranı uygulanacak yine istisna suçlar hariç denetimli serbestlik 3 yıl olarak uygulanacaktır.

1- Çocuk sanıklar için 15 yaşına kadar cezaevinde geçirdiği 1 gün 3 gün sayılacak
2-Çocuk sanık 15-18 yaş grubu arasında iken geçirdiği 1 gün 2 gün sayılacaktır.
C- 65 YAŞINI, 70 YAŞINI İKMAL ETMİŞ YA DA 0-6 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU OLAN HÜKÜMLÜLERİN İNFAZI:

- 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.
- Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.
ÖZEL İNFAZ USULLERİ
- Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.
- Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılacak. Çocuklar da bu usule dahil edilecek.
- Konutta infazın sınırı, kadın, çocuk ve 65 yaşını bitiren erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitiren hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını bitiren hükümlüler için de 4 yıl olarak belirlenecek. Özel infaz usulleri bazı suçlar bakımından uygulanamayacak.
- 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlülerin cezaları, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak konutlarında infaz edilebilecek.
- Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlülerin de yine cezaları konutlarında infaz edebilecek. Diğer yandan hamile kadınların cezası 1,5 yıl ertelenebilecek.
Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirilmelerinde de yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda da, şunlar yapılacak:
- Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak.
- 10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların, açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine ilişkin değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacak.
- İyi hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak.
- Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları da yeniden belirlenerek önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilecek.
- Çocuk hükümlülerle ilgili düzenlemeler
Çocuk hükümlülerin yaşam alanlarında dikkat etmesi gereken temizlik, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve gereçlerin kullanımı, suç örgütlerine ait afiş, pankart, işaret gibi eşyaların asılmasına ilişkin belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidildi.
Bu düzenlemeler ise şöyle:
- Çocuk hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir defa görüşme imkanı tanınacak.
- Çocuk hükümlülere, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesi imkanı getirilecek.
- Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların aileleri de katılabilecek.
ÖRNEKLEMELERLE İNFAZ HESAPLAMA:
ÖRNEK 1-İstisna suçlar hariç 10 yıllık bir cezanın hesaplanması
10 yıldan ½ oranıda indirim yapıldığında: 5 yıl
5-3 (üç yıl denetimli serbestlik) : 2 yıl
ÖRNEK 2: 6 yıl hapis cezası
6 yıl ½ oranıda indirim: 3 yıl
3 yıl -3 yıl(denetimli serbestlik süresi): 0 

YUKARIDA İNFAZ TAHLİYE VE KOŞULLU SALI VERİLME HAKKINDA BİR ÇOK KONUYA DEĞİNDİK BU KONUDA UZMAN DESTEĞİ ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ.